Kontakt os på 86 63 85 46

Iltning af dybe søer og fjorde

Mange danske søer og fjorde lider under alvorlige problemer med algevækst og iltmangel ​på grund af intern forurening med næringssalte

Iltsvind og iltmangel som følge af eutrofiering er et velkendt miljøproblem i mange søer og fjorde. Årsagen er overgødskning fra landbrug og spildevand fra byer og industri. Der gøres – og er allerede gjort – store bestræbelser på at nedbringe denne belastning, men virkningen ligger desværre langt ude i en fjern fremtid.

Den interne forurening med ophobede næringsstoffer vil fortsætte i årtier fremover.

​Restaurering med ren ilt (O2) giver en øjeblikkelig virkning. Ilten forhindrer frigivelse af fosfor og giftige gasser (H2S) fra sedimentet, accelererer omsætningen af fortidens synder og bringer nyt liv til miljøet. ​I en overgangsperiode kan iltning markant bremse den interne belastning og fremskynde det tidspunkt, hvor et miljømæssigt regimeskifte slår igennem.

​Multidyk udvikler, producerer, installerer og vedligeholder systemer til iltning af dybe søer og fjorde. Vi er det eneste firma i landet – ja, faktisk i hele EU – der beskæftiger sig hermed. Vi har 25 års erfaring med restaurering med ren ilt i dybt vand. ​Metoden er miljøvenlig og skånsom. Ilt er et 100 % naturligt stof uden skadevirkninger. Desuden har vore anlæg et meget lavt energiforbrug. Fordampningen af flydende ilt driver systemet.

​Hvert anlæg bliver præcist beregnet, dimensioneret, designet og tilpasset forholdene i den aktuelle sø eller fjord og kan konstrueres uden synlige anlægsdele på vandoverfladen. Vores diffusorsystemer er unikke og meget effektive. Op til 95 % af den udledte ilt bliver opløst og fordelt i hele hypolimnion uden at forstyrre springlaget. Via et kontrolpanel på land kan man med stor nøjagtighed styre bundvandets iltindhold.

​Vi udarbejder gerne overslag over iltbehov og omkostninger ved etablering, drift og vedligeholdelse af iltningsanlæg.

Furesø

Restaurering af Furesø, EU-LIFE-projekt: LIFE02NAT/DK/8589. Endelig rapport side 44-45:

“Iltningsprojektet har vist, at det er muligt at opnå en markant og – frem for alt – hurtig forbedring af miljøbetingelserne i dybe søer med iltmangel i hypolimnion.

Mange lignende søer i EU har samme problemer som Furesø. I årtier er fosforholdigt spildevand blevet ledt ud i søerne og har akkumuleret en fosforpulje i sedimentet. Den tilbagevendende, sæsonbetingede interne frigivelse af fosfor vil dominere i mange årtier fremover og være en af grundene til, at målene i EU’s Vandrammedirektiv ikke kan nås indenfor tidsrammen – end ikke selvom næringssaltudledningen bliver reduceret betydeligt.

I en overgangsperiode, kort eller lang, kan iltning bidrage til betydelige forbedringer i søernes tilstand og til overlevelse af truede arter.”

​Furesø 2007-2009, Effekt af ilttilførsel

Ilt i Furesø 2007-2009​

Fra toppen
Servicearbejde – Manifold – Servicefartøj med diffusor
Fiskene nyder ilten – Cryotank med flydende ilt – Kontrolpanel

Hald Sø

I den 31 meter dybe Hald Sø – Danmarks næstdybeste – blev de første forsøg med tilførsel af ren ilt gennemført i 1985. Gennem et stort udviklingsarbejde er vores viden og teknologi med tiden blevet udbygget, og effektiviteten på anlæggene er forbedret radikalt. I 2006 installerede vi vores nyeste generation af iltningsanlæg i Hald Sø, som nu er en af Danmarks reneste søer!

​Iltningen har markant reduceret den interne belastning med fosfor. Mængden af mikroalger er faldet kraftigt, hvorved vandet er blevet meget klarere.

​Figurerne herunder viser “før” og “nu” situationerne for gennemsnitlig fosforkoncentration og sigtdybde om sommeren.

​I Furesø gror undervandsvegetationen nu ud til 8,5 meters dybde og i Hald Sø til 6,5 meter. Og bunddyrene trives overalt – selv i de dybeste dele af søerne.

​Restaureringen af Furesø og Hald Sø regnes af mange eksperter for de mest succesfulde miljøprojekter i Danmark. Iltningen har på rekordtid ændret miljøbetingelserne og har genskabt store biologiske og rekreative værdier.

Iltning af Furesø